ิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
ประกาศใช้แล้ว
 
ประกาศใช้ หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (3 - 4 ปี ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม  
 

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม ได้จัดทำโครงการจัดทำหลักศูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (3 - 4 ป๊) ขึ้น  เพือใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม นั้น

ขณะนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ฉบับปรับรุง พ.ศ. 2554 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม แล้ว

โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม จะได้ทำหลักสูตรฉบับปรับปรุง ดังกล่าว ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2554 เวลา 14.05 น. โดย คุณ ธีระพล ยิ้มย่อง

ผู้เข้าชม 8814 ท่าน