กำหนดการโครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ขอเชิญเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนในตำบลหนองกระทุ่มเข้าร่วมทำบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยพร้อมเพียงกันในวันเวลาดังกล่าว
 
 
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (ปีงบประมาณ 2554 - 2556) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
เรื่อง    แผนพัฒนาสามปี  (ปีงบประมาณ  2554 – 2556)  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม
-----------------------------------

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นการจัดเตรียมโครงการการพัฒนาต่างๆ ในช่วงสามปีของศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนองกระทุ่ม โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 16 วรรคท้าย แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มาใช้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (ปีงบประมาณ 2554 - 2556) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2553


(นายแดง   จังสถิตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2553 เวลา 15.04 น. โดย คุณ ธีระพล ยิ้มย่อง

ผู้เข้าชม 6070 ท่าน