วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี \"วันต่อต้านยาเสพติด\"
 
 
 
 
ธงสีสัญลักษณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม รับสมัครเด็ก ๓ - ๔ ปี เข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เปิดรับสมัครเด็กเพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร ต่อไปนี้
๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร
เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) - ๔ ปี

๒.จำนวนเด็กที่รับเข้าเรียนรวม ๔๐ คน โดยแยกเป็น ๒ ห้องเรียน คือ
๒.๑ อนุบาล ๓ ขวบ จำนวน ๒๐ คน
๒.๒ อนุบาล ๔ ขวบ จำนวน ๒๐ คน

๓.หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาวันสมัคร
๓.๑ ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับจริง ) พร้อมสำเนา ๑ ชุด
๓.๓ สูติบัตร ( ฉบับจริง ) พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ชุด
๓.๔ ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
๓.๕ สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

๔.วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์
๔.๑ ใบสมัครติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ในเวลาราชการ
๔.๒ กำหนดวันรับสมัคร ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม หรือ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มในเวลาราชการ

๕.การจับฉลาก (ถ้ามีผู้สมัครไม่เกิน ๒๐ คน / ห้องเรียน ไม่มีการจับฉลาก)

๖.การมอบตัว
ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม

๗. อัตราค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมตลอดปีการศึกษา
๗.๑ ค่าบำรุงการศึกษา.......ฟรี..........บาท
๗.๒ ค่าเครื่องนอนและค่าเครื่องใช้อื่นๆ......ฟรี....บาท
๗.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน......ฟรี........บาท
๗.๔ ค่าอาหาร ๓ เวลา /วัน (ภาคเรียนละ ........ฟรี.....บาท)

๘. กำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ เปิดเรียน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ปิดเรียน วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
ภาคเรียนที่ ๒ เปิดเรียน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ปิดเรียน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕กำหนดเวลาเรียน
- เปิดเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
- เวลาเข้าเรียน ๘.๓๐ น. - เวลาเลิกเรียน ๑๕.๐๐ น.
๙. อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

๑๐. เครื่องใช้สำหรับเด็ก
๑๐.๑ เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ แป้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดบริการให้ใช้คนละ ๑ ชุด ต่อปีการศึกษา
๑๐.๒ เครื่องใช้อื่นๆ ประกอบด้วย ชุดที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ผ้ากันเปื้อน
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดบริการให้ใช้ คนละ ๑ ชุด ต่อปีการศึกษา

๑๑. อาหารสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ ๓ เวลา ดังนี้
- เวลา ๑๐.๐๐ น. อาหารเสริม
- เวลา ๑๑.๐๐ น. อาหารกลางวัน
- เวลา ๑๔.๐๐ น. อาหารว่างบ่าย

๑๒.การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
๑๒.๑ ผู้ปกครองหรือผู้แทนผู้ปกครอง ที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องลงลายมือชื่อตัวบรรจงในสมุดรับตัวนักเรียน ที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำไว้ ทุกวัน มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
๑๒.๒ การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กส่งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนเวลา ๗.๓๐ น. ให้รับกลับเวลา ๑๕.๐๐ น. และไม่ช้ากว่า ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ที่ศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง
๑๒.๓ ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดๆ ก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์
๑๒.๔ ห้ามนักเรียนนำเครื่องดื่มเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
๑๒.๕ ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
๑๒.๖ หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 15.50 น. โดย คุณ ธีระพล ยิ้มย่อง

ผู้เข้าชม 2318 ท่าน