ิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
เรื่อง    แผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  
ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-----------------------------------

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ขึ้น เพื่อเป็นการวางกรอบการพัฒนาของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๑๖ วรรคท้าย แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มาใช้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)  ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายแดง   จังสถิตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2556 เวลา 11.39 น. โดย คุณ ธีระพล ยิ้มย่อง

ผู้เข้าชม 5833 ท่าน