ิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
 
ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ปีงบประมมาณ ๒๕๕๖  
 

เมื่อ ๕  กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการบริหาร ศพด.อบต.หนองกระทุ่ม ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ภายใต้ชื่อ โครงการศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ในนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม ขอกล่าวขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอย่างมาก ทำให้คณะผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เกิดมุมมองหรือแนวคิดที่สร้างสรรค์ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มาปรับประยุกต์ใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่มได้

หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใด สนใจจะไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ก็สามารถติดต่อประสานงานกับส่วนการศึกษาฯ อบต.หนองชุมพล ได้โดยตรงนะครับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2556 เวลา 10.09 น. โดย คุณ ธีระพล ยิ้มย่อง

ผู้เข้าชม 3153 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย