ิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (๓- ๔ ปี)  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ทำโครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (๓ – ๔ ปี) ขึ้น เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (๓ – ๔ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม และนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (๓ – ๔ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม
๑. นางวาสนา  สิงห์สม    รองนายก อบต.หนองกระทุ่ม           ประธานกรรมการ
๒. พระครูวัตตสารโสภิต      เจ้าอาวาทวัดหนองกระทุ่ม           กรรมการ
๓. นายพัฒนา พวงมาลี     ครู ชำนาญการ รร.วัดท่าช้าง           กรรมการ
๔. นางสมพร  เรืองเดช      ครู ชำนาญการ รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๖                      กรรมการ
๕. นางจริยาพร  จีนะวงศ์     พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ           กรรมการ
๖. นายเกริ่น   เชื้อนิล   ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ           กรรมการ
๗. นางสาวสิริมา  อยู่จำเนียร    ผู้แทนผู้ปกครอง
                          กรรมการ  
๘. นายธีรพล  ยิ้มย่อง   นักวิชาการศึกษา            กรรมการ
๙. นางสาวเอื้ออารี ขำประไพ ปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ            กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวณิชาภา  โพธิ์ศรี     ผู้ดูแลเด็ก
                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางอุษณีย์ สว่างดี พนักงานจ้างเหมา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  โดยคณะกรรมการจะมีการประชุมหารือและวางแผนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ในช่วงวันที่ 20- 30 มกราคม นี้  สำหรับความก้าวหน้าในการทำหลักสูตรจะเป็นอย่างไร...ฝ่ายข่าวการศึกษาจะรวบรวมข้อมูลมาบอกกล่าว....เล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปครับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2554 เวลา 14.40 น. โดย คุณ ธีระพล ยิ้มย่อง

ผู้เข้าชม 7000 ท่าน