ิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม
 

   จากที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551  นั้น    ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา    แผนพัฒนาการศึกษาสามปี   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา   แต่ในขณะนี้  อบต.นาหัวบ่อ  อ.โพนสวรรค์  จ.นครพนม   ยังไม่ได้จัดทำแผนดังกล่าว   และไม่รู้จะจัดทำยังไง  จึงอยากขอความอนุเคราะห์จาก  อบต.หนองกระทุ่ม  ได้ส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม  ให้เพื่อใช้เป็นตัวอย่างแนวทางในการจัดทำต่อไป   ทาง  * * * เมล   qpimsin@gmail.com  ครับ จะขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆ ครับ         ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้  ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ อบต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

วันที่ 22 ก.ค. 2554 เวลา 11.32 น. [ IP : 61.19.66.90 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]