หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongkratum.go.th/o... 1.เข้าเมนูหน่วยงาน/เข้าโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongkratum.go.th/b... https://www.nongkratum.go.th/s... https://www.nongkratum.go.th/m... 1.เมนูบุคลากร
2.ผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nongkratum.go.th/d... 1.เมนูข้อมูลหน่วยงาน/เมนูอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nongkratum.go.th/d... 1.เมนูแผน
2.เมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.เมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nongkratum.go.th/c... 1.เมนูข้อมูลหน่วยงาน
2.เมนูติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nongkratum.go.th/p... 1.เมนูระเบียบ
2.เมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nongkratum.go.th/n... https://www.nongkratum.go.th/d... 1.เมนูข่าวสาร
2.เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nongkratum.go.th/w... https://www.nongkratum.go.th/w... เข้าเมนูบริการประชาชน / เข้ากระดานสนทนา / สร้างกระทู้
o9 Social Network https://www.nongkratum.go.th/h... หน้าหลัก / มุมขวา Facebook อบต.หนองกระทุ่ม
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nongkratum.go.th/d... เข้าเมนูการบริหารบุคคล / นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5