หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม จ.สิงห์บุรี
“หนองกระทุ่มชุมชนน่าอยู่
          ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ
               ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
                    นางสาวเอื้ออารีย์ ชำประโพ
                           ปลัด อบต.หนองกระทุ่ม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
www.nongkratum.go.th
1
2
3
4
5
 
รายงานผลการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย หน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น "ชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2549 (มท 0810.5/ว1963) 17 พ.ย. 2549
การปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีภายหลังสิ้นปีงบประมาณ (มท 0803/ว1958) 17 พ.ย. 2549
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามในสัญญาจ้าง (มท 0803/ว1959) 17 พ.ย. 2549
การสำรวจความเสียหายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ 46 จังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1950) 15 พ.ย. 2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1941) 15 พ.ย. 2549
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รุ่นที่ 3 (มท 0810.4/ว1944) ส่วนที่ 1 [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] 15 พ.ย. 2549
การประชุมสัมมนาและจัดงาน "รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชา ครองราชย์ 60 ปี" (ด่วนมาก ที่ มท 0810.5/ว111) 14 พ.ย. 2549
การรายงานการสำรวจความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัยในด้านต่าง ๆ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1937) 14 พ.ย. 2549
ข้อแนะนำการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 14 พ.ย. 2549
เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งที่ 525/2549) 13 พ.ย. 2549
สิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1931) 13 พ.ย. 2549
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1922) 13 พ.ย. 2549
การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 พ.ย. 2549
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 10 พ.ย. 2549
การใช้บัตรเครดิตราชการ 10 พ.ย. 2549
การสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย [แบบ สน.สส.1-6] 10 พ.ย. 2549
การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับ "โครงการทัวร์สุขภาพ" 9 พ.ย. 2549
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา 9 พ.ย. 2549
สำเนาวิทยุ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1910 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 9 พ.ย. 2549
มาตรการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1890) 8 พ.ย. 2549
<< หน้าแรก...     996      997      998      999     (1000)     1001      1002      1003      1004   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10